EP40 ผลกระทบจาก iOS 14 Privacy Policy ในมุมมองผู้ใช้ทั่วไปและ Ad Optimizer

การเปลี่ยนแปลงย่อมมาพร้อมผลกระทบ แล้วการเปลี่ยนแปลงในแง่ privacy policy ที่มาพร้อม iOS 14 ส่งผลกระทบด้านการโฆษณาบน Facebook ต่อผู้ใช้ทั่วไปและคนในแวดวง digital marketing อย่างไร ไปฟังกัน
Timestamp:
[00:36] เกริ่นเข้าหัวข้อ
[00:50] ผลกระทบจาก policy ในมุมมองผู้ใช้ทั่วไป
[02:22] ผลกระทบจาก policy ในมุมมอง ad optimizer
[03:00] การเลือก target audience จะลดความสำคัญลงไปจริงหรือไม่
[04:03] ผลกระทบในแง่แคมเปญโฆษณาบน Facebook
EP40 ผลกระทบจาก iOS 14 Privacy Policy ในมุมมองผู้ใช้ทั่วไปและ Ad Optimizer
Broadcast by