EP31 Account Manager ต้องทำอย่างไร เมื่อความเห็น Ad Optimizer กับ Client ไม่ตรงกัน

ต่อเนื่องไปกับอีกประเด็นที่ Account Manager ต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวกลางอย่าง AM จะทำยังไง เมื่อ Ad Optimizer กับ Client คิดไม่ตรงกัน ต้องฟังลูกค้าที่เป็นเจ้าของเงิน เจ้าของแบรนด์เท่านั้นมั้ย หรือต้องตามใจ Ad Optimizer ที่ดูแล account มาตลอด
Timestamp
[00:25] ทำยังไงเมื่อ Ad Optimizer คิดอีกอย่าง ลูกค้าคิดอีกอย่าง
[00:50] ลูกค้าไว้ทีหลัง?
[02:12] ลูกค้าจะยอมเสียเงิน เสียเวลา test อย่างนั้นหรือ
[03:12] คุยกับลูกค้ายังไง เมื่อขอเงินลูกค้ามา test แล้ว performance ไม่ดี
EP31 Account Manager ต้องทำอย่างไร เมื่อความเห็น Ad Optimizer กับ Client ไม่ตรงกัน
Broadcast by